Organiskt avfall:
En värdefull resurs för samhället

På Bionds anläggningar i Helsingborg och Sävsjö tar vi emot över 200 000 ton matavfall och annat organiskt avfall varje år. Vi ser avfallet som en värdefull resurs med stor nytta för samhället.

Avfall som råvara

Stora mängder organiskt avfall uppstår i samhället varje år i form av matavfall, utgångna livsmedelsprodukter, gödsel från djurhållning, animaliska biprodukter eller andra restprodukter. I samverkan med kommuner och andra lokala aktörer tar Biond tillvara på det organiska avfallet och använder det som råvara eller s.k. substrat i produktionen av biocirkulära produkter såsom biogas och biogödsel.

 Stora mängder avfall uppstår i samhället varje år.

Matavfall. Biond förädlar matavfall till biogas och biogödsel.

Bananskal

216 kg

den insamlade mängden mat- och restavfall per person i Sverige varje år

 Biond tar tillvara på det organiska avfallet i samverkan med kommuner och andra lokala aktörer.

Substrat. Biond tar emot matavfall, industriavfall och gödsel från lantbruk.

Säker avsättning för organiskt avfall

Bionds anläggningar i Helsingborg och Sävsjö har en samlad kapacitet på över 200 000 ton organiskt avfall årligen. Vi hjälper kommuner och företag som genererar någon form av organiskt avfall att återvinna det på bästa sätt för samhället och miljön. För att garantera en bra kvalitet på råvaran som går in i våra rötningsprocesser tar vi emot källsorterade biologiskt lättnedbrytbara avfall med ursprung i livsmedels- eller foderkedjan.

Avfall eller substrat som vi tar emot:

  • Matavfall från hushåll, restauranger och storkök
  • Avfall och processvatten från livsmedelsindustrier
  • Rent organiskt avfall som kasseras i livsmedelsbutiker (flytande och torrt avfall, även i glas- eller metallförpackningar)
  • Gödsel från lantbruk
  • Animaliska biprodukter enligt ABP förordningen
  • Annat substrat som är godkänt enligt SPCR 120 certifieringen

Läs vidare om Biond

Biogas

Som förnybart drivmedel bidrar biogasen till minskade utsläpp av växthusgaser och har en betydande roll i omställningen till en fossilfri transportsektor.

 

Läs mer
Biond erbjuder lantbrukare certifierad biogödsel.

Biogödsel

En ökad användning av biogödsel bidrar till ett hållbart jordbruk i Sverige. Biond erbjuder lantbrukare certifierad biogödsel förädlad ur rötning av organiskt avfall.

 

Läs mer

Kontakta oss för inlämning av avfall

Biond har lång erfarenhet av återvinning av organiskt avfall. Vi söker ständigt efter kommuner, företag och lantbrukare som vill säkerställa ett effektivt utnyttjande av sitt avfall. Kontakta oss för mer information.

Mikael Bergqvist

Mikael Bergqvist

Platschef Helsingborg och Sävsjö