Vi förädlar avfall.
Om och om igen

I en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi tar Biond ansvar för hela kedjan, från avfall till förädling till värdefulla produkter för transport, industri, lantbruk och konsumenter. Det är det som innebär att vara Biond.

Kort om Biond

Biond leder omställningen till en cirkulär ekonomi och avfallshantering där organiskt avfall anses vara en värdeskapande resurs med flera hållbara nyttor för samhället. Bolaget erbjuder kommuner och företag utveckling, drift och kommersiell förvaltning av avfalls- och energianläggningar i syfte att göra dessa mer lönsamma och cirkulära.

Biond är en av Sveriges största biogasproducenter med en årlig produktion om ca. 100 GWh biogas och 200 000 ton biogödsel. Bolaget driver för närvarande två biocirkulära anläggningar, en utanför Helsingborg och en i Sävsjö. Inom Biond utvecklar vi även innovativa produkter av organiskt avfall.

 Biond erbjuder utveckling, drift och förvaltning av biocirkulära avfallsanläggningar.

Utveckling. Biond erbjuder utveckling, drift och förvaltning av biocirkulära avfallsanläggningar.

En del av Peas Industries

Biond ingår i Peas Industries, en ägarkoncern med över 25 års erfarenhet av att äga och bygga företag på flera av de marknader där det finns möjlighet att göra mest positiv skillnad: en förnybar energisektor, cirkulär avfallshantering samt en långsiktigt hållbar matproduktion. Koncernen omsatte 2019 ca. 5,1 miljarder SEK. För mer information, besök www.peas.com

 Biond återvinner och förädlar organiskt avfall i biocirkulära anläggningar.

Cirkulärt. Biond återvinner och förädlar organiskt avfall i biocirkulära anläggningar.

Från A till Biond

Stora mängder organiskt avfall uppstår i vårt samhälle idag. Matrester från hushållen och restauranger, utgångna livsmedel, animaliska biprodukter eller spillning från djurhållning betraktas av många som gammalt skräp och är idag några av världens största utsläppare av växthusgaser. Om planeten ska kunna försörja oss med resurser i den mängd som behövs i framtiden måste vi gå från en linjär till en cirkulär ekonomi, där avfall ses som en värdefull resurs.

Biond återvinner och förädlar organiskt avfall i biocirkulära industrianläggningar. Detta samtidigt som klimatutsläppen minskar, näringsämnen återförs tillbaka till kretsloppet och nya samhällsnyttiga produkter utvecklas fram. Ständig förnyelse och förbättring är ett måste för utveckling och vi litar starkt på att innovation av den traditionella avfallsindustrin är värdeskapande för alla. Tillsammans med lokala partners jobbar vi aktivt för att hitta nya affärsidéer och ytterligare värde för det organiska avfallet.

Våra tjänster och produkter

Drift av anläggningar

Biond erbjuder kommuner och företag en framåtlutad utveckling, drift och kommersiell förvaltning av anläggningar för återvinning och behandling av organiskt avfall.

Biogas

Rötning av organiskt avfall resulterar i en rågas som Biond uppgraderar till biogas – ett förnybart drivmedel med stora fördelar för transportsektorn och svensk industri.

Biogödsel

Biond producerar ca. 200 000 ton biogödsel årligen. Biogödseln är en restprodukt från rötningen av substrat till biogas.

Kontakta oss

Biond driver omställningen till en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi. Vi söker ständigt efter nya samarbetsformer där kunskap omsätts i innovation. Kontakta oss om du vill påverka samhället i en hållbar riktning.