Biogasutredningen:
Mer stöd till svensk biogas

Biogasmarknadsutredningen lämnades till energiminister Anders Ygeman i slutet av december förra året. Utredningen föreslår ett nytt och utvecklat stödsystem som syftar till att bygga ut produktion och användning av svensk biogas.

Biogasutredningen. Mer stöd utlovas till inhemsk biogas.

År 2018 tillsatte regeringen biogasmarknadsutredningen med Åsa Westlund (S) som utredare. Syftet var att lägga fram förslag om långsiktiga spelregler för biogas i Sverige i ljuset av att det stöd som nu gäller, den så kallade skattebefrielsen beviljad som ett undantag från EU, upphör att gälla vid utgången av 2020.

 

Enligt branschorganisationen Avfall Sverige har en viktig aspekt varit att utjämna konkurrensen som idag existerar mellan svensk och importerad biogas, där importgasen kan tillgodoräkna sig stöd både i det land där den produceras och i Sverige när den används.

 

Utredningen föreslår att Sverige år 2030 ska producera 10 TWh biogas. Detta skulle innebära att svensk biogasproduktion blir sju gånger så stor. För att uppnå målet föreslår utredningen att skattebefrielsen för biogas behålls och kompletteras med:

 

 

De första tre punkterna föreslås träda i kraft från och med 2021. Kostnaden för dessa premier bedöms av utredningen uppgå till cirka 500 miljoner kronor första året och cirka 700 miljoner kronor andra året.

Som en av Sveriges största biogasproducenter välkomnar Biond utredningens förslag. Om Sverige ska klara målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 måste användningen av fossil energi minska betydligt. När biogas ersätter fossila alternativ som bensin, diesel eller naturgas uppstår stora klimatvinster. Den samhällsekonomiska nyttan med en utökad produktion av biogas är betydande för en hållbar utveckling.

 

Läs vidare

Biocirkulär anläggning i Sävsjö

Sävsjö Biogasanläggning firar 10 års jubileum.

Tack vare framsynta lantbrukare i trakten som med stort engagemang och vilja bidrog till att Sävsjö Biogasanläggning kom på plats. Med stallgödsel som huvudsaklig råvara leve...
Läs mer

Flytande växtnäring tillverkad i Helsingborg lanseras på Plantagen

I april lanseras Bonbio Växtnäring, en flytande växtnäring som framställs av biogödsel på anläggningen i Helsingborg. Till en början kommer Bonbio Växtnäring att säljas...
Läs mer
Direktspridning av biogödsel

Vårspridning av biogödsel på Krokstorps gård

Onsdagen den 9:e mars besökte Biond Krokstorps gård och närvarade vid en direktspridning av biogödsel på åkrarna vid Långeberga, endast fem kilometer från biogasanläggning...
Läs mer
Visa alla nyheter