Biogödsel:
En biprodukt gynnsam
för lantbruk

I vår cirkulära avfallshantering omvandlas matrester och annat organiskt avfall till värdefull biogödsel som sedan återförs av lantbrukare till bördiga åkermarker och rika skördar. Matavfall blir biogödsel som bidrar till hållbar odling av svenska grödor.

Biogödsel till lantbruk

Det som blir kvar efter rötning av organiskt avfall till biogas på Bionds anläggningar är biogödsel som används lokalt i lantbruk. När biogödseln sprids ut på åkermark tillförs viktiga växtnäringsämnen som kväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium, zink, mangan, koppar och nickel samtidigt som förlusten av markkol från marken motverkas.

Biogödsel produceras cirkulärt genom återvinning och rötning av organiskt avfall, till skillnad från mineralgödsel som produceras med fossila bränslen. Biogödsel är fri från patogena bakterier och gynnar markens bördighet och mikrolivet. Rötad biogödsel luktar betydligt mindre än stallgödsel under både lagring och spridning.

 När biogödsel sprids ut på åkermark tillförs viktiga näringsämnen tillbaka till marken.

Näring. Biogödsel produceras cirkulärt genom återvinning av organiskt avfall.

SPCR 120 certifierad biogödsel

Näringsinnehållet i biogödsel kan variera beroende på substratet som används vid rötning i Bionds biogasanläggningar, varför analyser av aktuellt näringsinnehåll utförs löpande för att säkra kvaliteten. Bionds anläggningar är certifierade enligt kvalitetssystemet Certifierad återvinning av biogödsel, SPCR 120. Certifieringen som utfärdas av Avfall Sverige bygger på fri insyn vad gäller biogödselns kvalitet och innebär att Bionds anläggningar efterföljer gällande regelverk för bl.a. ursprung, lågt metallinnehåll och smittskydd.

Cirkulär odling nära dig

Bionds systerföretag Bonbio förädlar rötresterna från biogasproduktionen till flytande växtnäring optimerad för hydroponisk odling. Växtnäringen används av Bonbio för odling av sallat och annat bladgrönt lokalt och stadsnära i högteknologiska odlingscontainrar. Odlingen sker vertikalt, i vatten istället för jord, utan bekämpningsmedel och med upp till 90 procent mindre vattenförbrukning.

Bonbio samarbetar med restauranger, kommuner och företag för odling av cirkulära grödor. Bland annat har Bonbio samarbetat med IKEA varuhusen i Malmö och Helsingborg i syfte att återvinna matavfallet från kök och restauranger och omvandla det till växtnäring som sedan använts till att odla upp bladsallat i specialbyggda containrar utanför varuhusen. Läs mer om cirkulär odling hos Bonbio –  www.bonbio.com

 Biond förädlar organiskt avfall till flera hållbara nyttor för samhället.

Närodlat. Bionds systerföretag Bonbio hjälper varuhus, butiker och restauranger att odla lokalt.

Läs vidare om Biond

Organiskt avfall

Biond har en bredd kompetens inom återvinning och behandling av organiskt avfall. Vi tar emot 200 000 ton avfall årligen på våra anläggningar i Sverige.

 

Läs mer

Biogas

Som förnybart drivmedel bidrar biogasen till minskade utsläpp av växthusgaser och har en betydande roll i omställningen till en fossilfri transportsektor.

 

Läs mer

Intresserad av biogödsel?

Biond verkar för långsiktiga och lokalt nära samarbeten med lantbrukare. Tillsammans driver vi omställningen mot cirkulär odling och ett hållbart lantbruk. Kontakta oss för mer information om biogödsel.

Mikael Bergqvist

Mikael Bergqvist

Account Manager