Biogödsel:
En biprodukt gynnsam
för lantbruk

I vår cirkulära avfallshantering omvandlas matrester och annat organiskt avfall till värdefull biogödsel som sedan återförs av lantbrukare till bördiga åkermarker och rika skördar. Matavfall blir biogödsel som bidrar till hållbar odling av svenska grödor.

Biogödsel till lantbruk

Det som blir kvar efter rötning av organiskt avfall till biogas på Bionds anläggningar är biogödsel som används lokalt i lantbruk. När biogödseln sprids ut på åkermark tillförs viktiga växtnäringsämnen som kväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium, zink, mangan, koppar och nickel samtidigt som förlusten av markkol från marken motverkas.

Biogödsel produceras cirkulärt genom återvinning och rötning av organiskt avfall, till skillnad från mineralgödsel som produceras med fossila bränslen. Biogödsel är fri från patogena bakterier och gynnar markens bördighet och mikrolivet. Rötad biogödsel luktar betydligt mindre än stallgödsel under både lagring och spridning.

 När biogödsel sprids ut på åkermark tillförs viktiga näringsämnen tillbaka till marken.

Näring. Biogödsel produceras cirkulärt genom återvinning av organiskt avfall.

SPCR 120 certifierad biogödsel

Näringsinnehållet i biogödsel kan variera beroende på substratet som används vid rötning i Bionds biogasanläggningar, varför analyser av aktuellt näringsinnehåll utförs löpande för att säkra kvaliteten. Bionds anläggningar är certifierade enligt kvalitetssystemet Certifierad återvinning av biogödsel, SPCR 120. Certifieringen som utfärdas av Avfall Sverige bygger på fri insyn vad gäller biogödselns kvalitet och innebär att Bionds anläggningar efterföljer gällande regelverk för bl.a. ursprung, lågt metallinnehåll och smittskydd.

Biologiskt framställd växtnäring

Biond förädlar rötresterna från biogasproduktionen till flytande växtnäring optimerad för både kommersiell och hemmaodling. Vi kallar den för Bonbio Växtnäring – den goda växtnäringen som sluter cirkeln i den cirkulära avfallshanteringen.

Bonbio Växtnäring skapas i flera steg med hjälp av olika bakterier. Först rötas matavfall och annat organiskt material till biogas med hjälp av metanogena bakterier som också frigör bundna näringsämnen. När kolet i det organiska materialet omvandlats till biogas kvarstår en vätska fullspäckad med makro och mikronäringsämnen. Den näringsrika vätskan låter vi därpå gå igenom en nitrifikationsprocess där bakterier av släktena Nitrosomonas och Nitrobacter samverkar och skapar en mer stabil växtnäring där kvävet har en perfekt balans mellan nitrat och ammonium. Detta gör att vi får en växtnäring som börjar verka direkt vid första bevattning, med hög prestanda och lågt fotavtryck.

 

Bonbio Växtnäring tillverkas på anläggningen i Helsingborg.

Läs vidare om Biond

Organiskt avfall

Biond har en bredd kompetens inom återvinning och behandling av organiskt avfall. Vi tar emot 200 000 ton avfall årligen på våra anläggningar i Sverige.

Läs mer

Biogas

Som förnybart drivmedel bidrar biogasen till minskade utsläpp av växthusgaser och har en betydande roll i omställningen till en fossilfri transportsektor.

Läs mer

Intresserad av biogödsel?

Biond verkar för långsiktiga och lokalt nära samarbeten med lantbrukare. Tillsammans driver vi omställningen mot cirkulär odling och ett hållbart lantbruk. Kontakta oss för mer information om biogödsel.

Sandra Been

Sandra Been

Supply Chain Manager

Sandra ansvarar för våra in och ut transporter