Biogas:
Mer förnybart i tanken

Vi anser att det absolut bästa sättet att ta tillvara på det organiska avfallet är att röta det. Över 100 GWh biogas framställs i våra anläggningar varje år och används till fossilfria transporter.

Inhemskt producerad biogas

På Bionds anläggningar i Helsingborg och Sävsjö tar vi emot ca 200 000 ton matavfall och annat organiskt avfall varje år. Det värdefulla substratet rötas sedan i en syrefri miljö och i processen framställs över 100 GWh förnybar och inhemskt producerad biogas som ersätter användningen av importerad fossilgas. Merparten av Bionds biogasproduktion säljs vidare som förnybart drivmedel och distribueras genom svenska gasnätet till tankstationer för bussar, personbilar eller lastbilar.

Fossilfria transporter

En tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp kan kopplas till våra transporter. Om Sverige ska klara målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 måste användningen av fossil energi minska betydligt. Genom att ersätta fossila bränslen som bensin, diesel och naturgas kan biogas minska utsläppen av växthusgaser i både transportsektorn och industrin.

 Bionds biogas säljs som förnybart drivmedel för bussar, personbilar eller lastbilar.

Förnybart. Bionds biogas säljs som förnybart drivmedel till bussar, lastbilar och personbilar.

Användningen av biogas i Sverige

I dag produceras knappt 2 TWh biogas i Sverige, men den totala biogaspotentialen för rötning av inhemskt organiskt avfall beräknas till omkring 15 TWh. Ca. 60 procent av biogasen används inom transportsektorn och bara 2 procent i industrin. Samtidigt används omkring 12 TWh fossilgas i Sverige, varav hälften i industrin. Det finns mycket stor potential att ersätta användningen av importerad fossilgas med inhemskt producerad biogas.

Biogas i en cirkulär ekonomi

Biogas utvinns ur samhällets organiska avfall och har en betydande roll i omställningen till en cirkulär ekonomi där avfall och restprodukter omvandlas till resurser samtidigt som klimatutsläppen minskar och näringsrika ämnen återförs till naturen.

Lägre emissioner och föroreningar

Biogasen bidrar med fler positiva effekter för både människa och miljö. Utsläppen av hälsofarliga emissioner av kväveoxider blir lägre och föroreningar som bidrar till försurning och övergödning minskar i takt med att biogasen ersätter fossila drivmedel.

Lokal och regional tillväxtkraft

Biogasens mångsidighet är dess styrka. Inte minst är biogasen en tillväxtkraft lokalt och regionalt och bidrar till utbudet av arbetstillfällen på många orter runtom i Sverige.

 Biogas utvinns av samhällets organiska avfall.

Cirkulär ekonomi. Biogasen sluter kretsloppet och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Biocirkulär anläggning i Sävsjö

Anläggningar

Biond driver och utvecklar två anläggningar för cirkulär hantering av organiskt avfall i Helsingborg och Sävsjö.

Läs mer

Organiskt avfall

Nedbrytbart avfall från matrester, utgångna livsmedel eller gödsel utgör råvaran i produktionen av biogas och biogödsel.

Läs mer

Intresserad av biogas?

Biond är en av Sveriges största producenter av biogas och vi ser det som en nödvändighet att ta tillvara på dess potential i den biocirkulära ekonomin. Kontakta oss för mer information.