Anläggningar:
Utveckling av biocirkulära industrier

Biond driver två anläggningar utanför Helsingborg och Sävsjö. Vad som tidigare var en avfallsanläggning kan vi nu betrakta som en modern och biocirkulär industri där avfall förädlas ständigt till nya produkter.

Anläggning Helsingborg

Bionds biocirkulärra anläggning i Helsingborg.

Helsingborg. Anläggningen i Helsingborg har en kapacitet om ca. 150 000 ton organiskt avfall per år.

Behandlat organiskt avfall
150 000 ton/år

Produktion biogas
80 GWh/år

Produktion biogödsel
145 000 ton/år

Produktion fjärrvärme
7 GWh/år

Substrat
Sorterat organiskt matavfall, industriellt avfall från t. ex. storkök, livsmedelsprodukter samt bl.a. stallgödsel från jordbruk

Produkter
Biogödsel för lantbruk, biogas motsvarande ca. 8 miljoner liter bensin årligen och fjärrvärme

Biond driver och utvecklar en av Sveriges största anläggningar för avfallshantering och biogasproduktion utanför Helsingborg. Anläggningen som ägs av Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) har en kapacitet om ca 150 000 ton organiskt avfall per år och förser transportsektorn och svenskt lantbruk med förnybar biogas och certifierad biogödsel.

I mitten av 1990-talet gjorde NSR betydande investeringar i biogasanläggningen för att bidra till en bättre produktion och miljö. Anläggningen har byggts till och moderniserats succesivt och under 2014 mer än fördubblades produktionskapaciteten till 80 GWh biogas. En ny och modern anläggning för mottagning och förbehandling av organiskt avfall har byggts 2019.

I anslutning till deponin utanför Helsingborg äger och driver Biond även ett fjärrvärmeverk som i ett slutet kretslopp förser anslutna fastigheter med fjärrvärme producerad med förnybart biobränsle.

Processindustri. Avfallshantering och biogasproduktion utanför Helsingborg.

Anläggning Sävsjö

Sävsjö. Anläggningen i Sävsjö producerar biogas och biogödsel huvudsakligen av flytgödsel.

Behandlat organiskt avfall
75 000 ton/år

Produktion biogas 
23 GWh/år

Produktion biogödsel
70 000 ton/år

Substrat
Stallgödsel från lantbruk, substrat från livsmedelsproducenter samt organiskt matavfall

Produkter
Certifierad biogödsel för lantbruk, biogas motsvarande knappt 2 miljoner liter bensin årligen

Sävsjö Biogas startades ursprungligen av fem lantbrukare och anläggningen började leverera biogas år 2012. Sedan 2017 har Biond haft driftansvar för Sävsjö Biogas och blev under 2019 majoritetsägare i bolaget med målet att fortsätta expandera verksamheten. Sävsjö Biogas är idag en samröttnings-anläggning som producerar 23 GWh biogas och 70 000 ton biogödsel årligen, huvudsakligen av flytgödsel som hämtas ifrån lantbruk i Sävsjö med omnejd.

Biogasanläggningen består av två delar; en processanläggning för produktion av biogas till fordonskvalitet och en anläggning som komprimerar gasen för transport till tankställen. Vid produktion av biogas framställs även certifierad biogödsel.

Förnybart i tanken. Produktionen av biogas används som förnybart bränsle till kollektivtrafik.